top of page

מיסוי מקרקעין

המשרד מתמחה בייעוץ ובליווי בתחום מיסוי מקרקעין בכל הנוגע להיבטי המס השלובים באחזקה ובניהול נכסי מקרקעין פרטי ומסחרי ובעסקאות הנוגעות למימוש ורכישת זכויות במקרקעין. 

 

כחלק מהליווי והייעוץ ללקוחותינו, רוכשים, בעלי נכסים ויזמים המחזיקים נכסים או מתעתדים למכור או לרכוש נכסים, אנו עורכים מבעוד מועד תחשיבי מס שבח ומס רכישה במטרה להגיע לתוצאת המס המיטבית בנסיבות העניין.

הליווי והייצוג כוללים ייעוץ, תכנון מתווה העסקה בכל הנוגע לאירועי המס ולהיבטי המס הכרוכים בה, הבניית ההסכמים הנדרשים, ליווי וטיפול מול משרדי מיסוי מקרקעין בהליכי שומה.

bottom of page