top of page

דיני חברות

המשרד מעניק שירותים משפטיים מלאים לחברות, שותפויות, עמותות, אגודות שיתופיות וכיוצ"ב החל משלב הקמתן, במהלך כל תקופת פעילותן ואף במסגרת הליכי פירוק מרצון או פירוק על ידי בית המשפט. הידע והנסיון הנרחב של עורכי הדין במשרד מאפשרים ליתן לחברות, לבעלי המניות ולנושאי המשרה מעטפת שירותים למילוי כל צרכיהם בהתנהלות התאגידית השוטפת הן בתוך התאגיד והן למול צדדים שלישיים. 

במשרד נערכים, בין היתר, הסכמי מייסדים, הסכמי הקצאת מניות, הסכמי מכירת והעברת מניות, הסכמים עם עובדים והסכמים עם ספקים ונותני שירותים שונים. כן אחראי המשרד לדיווחים השונים הנדרשים על פי החוק.

המשרד נותן ייעוץ משפטי קבוע באשר להתנהלות כדין למול עובדים הן בקשר עם העסקתם והן בקשר עם אופן סיום העסקתם.

בנוסף, למשרד התמחות מיוחדת בניהול תובענות בסכסוכים בין בעלי מניות בחברה, הגשת תביעות להסרת קיפוח ועושק המיעוט לפי סעיף 191 לחוק החברות ובכלל זה תובענות לרכישה כפויה של מניות.

bottom of page