top of page

דיני עבודה

למחלקת דיני העבודה במשרד נסיון רב שנים בייצוג עובדים ומעסיקים בכלל הסוגיות המשפטיות הקשורות ליחסי עובד ומעביד ולסיומם ובכלל זה הסכמי העסקה ותנאי העסקה, הפרשות לפנסיה ו/או לביטוח מנהלים, מנגנונים של תשלום שעות נוספות גלובליות, חילופי מעבידים, שימוע, הודעה מוקדמת, פיטורים והתפטרות, עבודת נשים (העדרויות, חופשות, פיטורין והודעות פיטורין במהלך ההריון, חופשת הלידה והחזרה לעבודה), תניות אי תחרות ואכיפתן, תניות שמירת סודיות, גזילת סודות מסחריים. 

המשרד מלווה עובדים ומעסיקים כבר בשלב המשא ומתן וניסוח הסכם ההעסקה תוך בדיקה קפדנית כי ההסכם עולה בקנה אחד עם הזכויות הקוגנטיות שבמשפט העבודה ולאורך כל  תקופת ההעסקה עד לסיומה.

 

בנוסף למתן ייעוץ משפטי שוטף המשרד מייצג עובדים ומעסיקים בתביעות בבתי הדין האזוריים לעבודה ובבית הדין הארצי לעבודה בירושלים. למשרד התמחות מיוחדת בייצוג בנושאים הקשורים לחופש העיסוק ולאי תחרות, הגנה על סודות מסחריים, העסקת עובדים בכירים בשכר הכולל תשלום בגין שעות נוספות גלובליות, עבודת נשים ופיטורי נשים בהריון, שוויון זכויות ומניעת אפליה בעבודה, פיטורין שלא כדין לרבות בנסיבות של אי עריכת שימוע כדין ועוד.

bottom of page